Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ
   ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลก้อจะประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ
อาชีพ เกษตรกรรม ปลูกข้างโพด  สวนลำไย  ประมงพื้นบ้าน
รายได้เฉลี่ยของประชากรในตำบลก้อ (ข้อมูล จปฐ. ปี 2553)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ย (บาท/คน/ปี)
1
2
3
4
บ้านก้อทุ่ง
บ้านก้อหนอง
บ้านก้อจอก
บ้านก้อท่า
25,000 บาท/คน/ปี
25,000 บาท/คน/ปี
25,000 บาท/คน/ปี
25,000 บาท/คน/ปี

ร้อยละของการประกอบอาชีพ
   ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
   ร้อยละ 5 ประกอบอาชีพประมง
   ร้อยละ 5 ประกอบอาชีพรับจ้าง
   ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับราชการ

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลก้อ
   - ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน 6 แห่ง
   - ร้านจำหน่ายก๊าซ จำนวน 1 แห่ง
   - โรงสี จำนวน 1 แห่ง
   - ร้านค้า จำนวน 25 แห่ง
   - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SME) จำนวน 2 แห่ง


ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th