Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ
   ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลก้อจะประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ การทำไร่ข้าวโพดอาหารสัตว์ ประมง
รายได้เฉลี่ยของประชากรในตำบลก้อ (ข้อมูล จปฐ. ปี 2553)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน รายได้เฉลี่ย (บาท/คน/ปี)
1
2
3
4
บ้านก้อทุ่ง
บ้านก้อหนอง
บ้านก้อจอก
บ้านก้อท่า
25,000 บาท/คน/ปี
25,000 บาท/คน/ปี
25,000 บาท/คน/ปี
25,000 บาท/คน/ปี

ร้อยละของการประกอบอาชีพ
   ร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
   ร้อยละ 5 ประกอบอาชีพประมง
   ร้อยละ 5 ประกอบอาชีพรับจ้าง
   ร้อยละ 10 ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น รับราชการ

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลก้อ
   - ปั๊มน้ำมัน (ปั๊มหลอด) จำนวน 6 แห่ง
   - ร้านจำหน่ายก๊าซ จำนวน 1 แห่ง
   - โรงสี จำนวน 1 แห่ง
   - ร้านค้า จำนวน 25 แห่ง
   - โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SME) จำนวน 2 แห่ง


ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th