Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน



หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

   จากการวิเคราะห์ Swot ตำบลก้อแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนาของตำบลที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีหัตถกรรมฝีมือจากภูมิปัญญาผสมผสานกับวัฒนธรรมล้านนาควบคู่กับการท่องเที่ยวแหล่งพุทธสถานแห่งใหม่จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ของตำบลก้อ ดังนี้

“เมืองแห่งคุณภาพชีวิต ทุกภาคีร่วมคิด นำเกษตรก้าวไกล สร้างชุมชนเข้มแข็ง บนฐานความพอเพียง”

   ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวคือทิศทางหรือความต้องการในอนาคตของตำบลโดยเน้นที่จะพัฒนาในภารกิจหลักตามวิสัยทัศน์

พันธกิจ
   จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว ถือเป็นการกำหนดทิศทางความต้องการที่จะเป็นไปในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลก้อ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโดยมีพันธกิจหลัก ดังนี้
     1. มุ่งเน้นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ให้มีสภาพยั่งยืน
     2. มุ่งพัฒนาการเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในท้องถิ่นโดยจะพัฒนาและทำนุบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรให้สามารถผลิตสินค้าด้านการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้าวโพดที่มีคุณภาพ
     3. มุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของประชากรให้ดีขึ้น
     4. มุ่งเน้นสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้แก่ครัวเรือน เพิ่มขีดความสามารถในการทำการประมงเหนือเขื่อนภูมิพล รวมถึงการแปรรูปอาหารการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้หลังฤดูทำการเกษตร

จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
   จากวิสัยทัศน์ของตำบลก้อรวมทั้งภารกิจหลักที่จะต้องดำเนินการ ได้นำมากำหนดเป้าประสงค์การพัฒนาตำบลหรือวัตถุประสงค์ที่จะต้องดำเนินการให้บรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ ภายใน 3 ปี (2554 - 2556) ดังนี้
     1. พัฒนาคุณภาพชีวิต
        1.1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง
        1.2 สาธารณสุข
        1.3 การสังคมสงเคราะห์
     2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
        2.1 ราษฎรมีเส้นทางคมนาคสะดวก
        2.2 ให้ราษฎรมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค
        2.3 พัฒนาไหล่ทางให้มีทางระบายน้ำ
        2.4 ให้ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกหมู่บ้าน
        2.5 ให้ราษฎรมีอาคาร สถานที่ หอประชุม
     3. พัฒนาการเกษตร
        3.1 มีแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง
        3.2 อบรมความรู้ด้านการเกษตร
        3.3 เพิ่มพื้นที่ในการเพาะปลูกและพัฒนาที่ดิน
     4. พัฒนาเศรษฐกิจ
        4.1 พัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น
        4.2 พัฒนาเศรษฐกิจระดับเชิงพาณิช
     5. พัฒนาสังคม
        5.1 ส่งเสริมกิจกรรมในการพัฒนาเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
        5.2 ลดปัญหายาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม
        5.3 ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา รักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น
        5.4 ให้มีการดำเนินงานของกลุ่มอาสาในการช่วยเหลือสังคม
     
6. พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     7. พัฒนาด้านการกีฬานันทนาการและการศึกษา
     8. พัฒนาด้านการท่องเที่ยว
     9. พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร


ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th