Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

30 พ.ค. 2565
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3

30 พ.ค. 2565
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างอาชีพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน

30 พ.ค. 2565
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

27 พ.ค. 2565
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ โครงการส่งเสริมการจัดการชุมชนเข้มแข็งด้วย 4 ประสานสู่การจัดการตำบลสุขภาวะ ติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมนวัตกรรมตำบลสุขภาวะตำบลก้อ

24 พ.ค. 2565
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ลงพื้นที่ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบเสียงตามสาย เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างทั่วถึง

23 พ.ค. 2565
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้อ ​วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

23 พ.ค. 2565
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ลงพื้นที่ส่งเสริมเกษตรกรตำบลก้อที่สนใจปลูกมะเขือพวง พืชทางเลือก สู่ ทางรอด ตามโครงการ พืชทางเลือก พืชหลังนา พืชแห่งอนาคต ปลูกพืชแบบตลาดนำการผลิต มะเขือพวง ถั่วลิสง โกโก้

19 พ.ค. 2565
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี (พว.สว) ประจำจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 8 ประจำปี 2565 ในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

18 พ.ค. 2565
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565

17 พ.ค. 2565
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ เทศบาลตำบลก้อ เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th