Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา วัตถุประสงค์
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

 
  1.1 แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพานทางเท้า ทางระบายน้ำ
  1.2 แนวทางการการพัฒนาจัดหาแหล่งน้ำ
  1.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า  ประปา  โทรศัพท์
  1.4 แนวทางการจัดทำและวางระบบผังเมือง
  1. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่สาธารณะ ในท้องถิ่น
2. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ถนน สะพาน ทางเท้า รางระบายน้ำ
3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
4. เพื่อปรับปรุง พัฒนา และจัดหาแหล่งน้ำ
5. เพื่อจัดทำและวางระบบผังเมือง
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ เกษตรสีเขียว    2.1 แนวทางการสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาด การจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถิ่น
   2.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน
   2.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   2.4 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
   2.5 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
   1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาด การจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถิ่น
   2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน
   3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
   5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม    3.1 แนวทางการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
   3.2 แนวทางการส่งเสริมกิจกรรม ด้านศาสนา และการอนุรักษ์ฟื้นฟู บูรณะสถานที่สำคัญในจังหวัดลำพูน
   3.3 แนวทางการสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   3.4 แนวทางการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น
   1. เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
   2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ด้านศาสนา และการอนุรักษ์ฟื้นฟู    บูรณะสถานที่สำคัญในจังหวัดลำพูน
   3. เพื่อสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   4. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    4.1 แนวทางการสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาด การจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถิ่น
   4.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน
   4.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   4.4 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
   4.5 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
   1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายการตลาด การจัดตั้งตลาดกลางและศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP ในท้องถิ่น
   2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและอุตสาหกรรมในครัวเรือนแก่ประชาชน
   3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาปัจจัยเกื้อหนุนด้านเศรษฐกิจในท้องถิ่นตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานแก่กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร
   5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรมชุมชน และการท่องเที่ยว
 
 
   5.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
   5.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาในท้องถิ่น
   1. เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
   2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ด้านศาสนา และการอนุรักษ์ฟื้นฟู    บูรณะสถานที่สำคัญในจังหวัดลำพูน
   3. เพื่อสืบสาน อนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   4. เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพประชาชนบนภูมิปัญญาท้องถิ่น
    
 
   6.1 แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน
   6.2 แนวทางการส่งเสริมพัฒนาระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุข
   1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
   2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรท้องถิ่น
7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศ    7.1 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
   7.2 แนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
   7.3 แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
   7.4 แนวทางแนวทางการปรับปรุง   และพัฒนารายได้ของท้องถิ่น
   7.5 แนวทางการพัฒนาประชาธิปไตย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
   7.6 แนวทางการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
   1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
   2. เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรในองค์กร
   3. เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
   4. เพื่อปรับปรุงและพัฒนารายได้ของท้องถิ่น
   5. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น
   6. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th