Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายงานการประชุม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
07 ก.พ. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจำปี พ.ศ.๒๕66
28 ก.พ. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลก้อ สมัยสามัญ สมัยแรก (สมัยที่ 1) ประจ าปี พ.ศ.๒๕65
13 ธ.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลต าบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564
13 ธ.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564
04 ก.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง กาหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจาปี พ.ศ.2561
04 ก.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561
04 ก.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่1 ประจำปี 2561
04 ก.ค. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจาปี พ.ศ.2561
04 ก.ค. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจาปี พ.ศ.2561
04 ก.ค. 2561 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสาหรับให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตาบลก้อ ประจาปี พ.ศ.2561

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th