Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลก้อ
Responsive image
Responsive image
นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นางภาวิณี อินถา
ครู
Responsive image
นางยวงคำ นครจีน
ครู
Responsive image
นางสาววิภาพร ปัญญา
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางเรือนคำ มหานิล
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสมเพ็ชร สุรินทร์
ผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
นางสาวณัฐฑิกา สุยะใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
Responsive image
นางวาลีย์ สิงห์ตัน
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านทำความสะอาด
Responsive image
นางปราณี ใจงาม
จ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านทำความสะอาด
Responsive image
นางสาวอารียา ทาเล่
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านเกษตร
Responsive image
นางสาวณัฐธยาน์ อิ่นตา
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
Responsive image
นายนัฐวุฒิ สุยะมัน
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านงานดับเพลิง
Responsive image
นายเดชดนัย ไชยยา
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านแพทย์ฉุกเฉิน
Responsive image
นายสงวน อุบออ
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านแพทย์ฉุกเฉิน
Responsive image
นายสายัญ จายะสาน
จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านแพทย์ฉุกเฉิน
Responsive image
นางสาวรุ่งนภา มะโน
พนักงานจ้างเหมาบริการด้านผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th