Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 ก.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
12 ก.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการวิจัยผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีพ.ศ.2565
02 ก.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะสุขของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี พ.ศ.2565
24 มิ.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดไเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565
21 มิ.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
21 มิ.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ -ร่าง- ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
01 มิ.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2565
02 พ.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศสำนักบริหารโครงการ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดตาก ในวันที่
01 พ.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2565
18 เม.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565) .

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th