Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 ก.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลตาบลก้อ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
29 ก.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลตาบลก้อ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
07 มิ.ย. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน - พฤษภาคม 2564
11 พ.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตาบลก้อ เรื่อง รายงานการวิจัยผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปี 2564 ของเทศบาลตาบลก้อ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
11 พ.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการวิจัย การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ ของเทศบาลตาบลก้อ อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
22 เม.ย. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การขายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 เม.ย. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ การดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
09 เม.ย. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการติดตามประเมินการนำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ของเทศบาลตำบลก้อ
09 เม.ย. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564)
09 เม.ย. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานสรุปผลการดำเนินงาน การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th