Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 ก.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี พ.ศ.2566
05 ก.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
05 ก.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลก้อ
05 ก.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการ สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2566
24 ก.ค. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลก้อ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566
21 ก.ค. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการ สาธารณะของเทศบาล พ.ศ.2566
03 ก.ค. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2566
19 มิ.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แต่งตั้งคณะทำงานการประเมินมาตรฐานขั้นต่่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลก้อ
08 มิ.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน2566
08 มิ.ย. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th