Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
09 ธ.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
06 ธ.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
06 ธ.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕65
06 ธ.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
24 พ.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2566
29 ก.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
21 ก.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
12 ก.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการวิจัยผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปีพ.ศ.2565
02 ก.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะสุขของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี พ.ศ.2565
24 มิ.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดไเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th