Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
นางสาวเพ็ญนภา ปาสายออ
ประธานสภาเทศบาล เบอร์โทร 080-8489003
Responsive image
นายธนัช มูลใจ
รองประธานสภาเทศบาล เบอร์โทร 081-0313295
Responsive image
นายสิทธิพงษ์ เคลื่อนแก้ว
เลขานุการสภาเทศบาล เบอร์โทร 082-1176180
Responsive image
นางสาวโชติกา วงค์แหว้น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
Responsive image
นางจีญาภรณ์ ทาฝั้น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
Responsive image
นายอนิวัฒน์ สุชัย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต1 เบอร์โทร 088-4042043
Responsive image
นางสาคร ทาเล่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 เบอร์โทร 061-3562969
Responsive image
นางรำพรรณ์ นนท์สุภี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 เบอร์โทร 087-0189529
Responsive image
นายโสภณ มาติ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 เบอร์โทร 087-1838544
Responsive image
นายปีชา รินท้าว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 เบอร์โทร 087-1935944
Responsive image
นางสาว ณัฐมน ทาเล่
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2 เบอร์โทร 081-1819487
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th