Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองวิชาการและแผนงาน
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
เอกสารดาวน์โหลด
สถิติผู้เข้าชมเว็ปไซต์
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ม.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
10 ม.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
10 ม.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
10 ม.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
10 ม.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13
10 ม.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ พรบ.เทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14
10 ม.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ระเบียบ มท.ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554)
10 ม.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.2541
10 ม.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543
10 ม.ค. 2562 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท. (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th