Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
24 ก.ค. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตำบลก้อ เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566
20 มี.ค. 2566 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566
06 ธ.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
05 ต.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
05 ต.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
05 ต.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการติดตามประเมินการนำ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของเทศบาลตำบลก้อ
03 ต.ค. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566
29 ก.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
21 ก.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570)
01 เม.ย. 2565 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลก้อ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th