Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานและส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
Responsive image
วันที่ 31 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลก้อ นำโดย นายอุคม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานจ้าง จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานและส่งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการ และตอบสนองการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจิตสำนึกและจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานของหลักคุณธรรมจริยธรรมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลก้อ
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565