Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
Responsive image
วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลก้อ  นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ  มอบหมายให้ นางสาวอมรรัตน์ พิพิธเสถียรกุล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลก้อ พร้อมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลก้อ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านก้อทุ่ง ประชาชนบ้านก้อทุ่ง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 เพื่อถอดบทเรียน และสรุปโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน  ณ. ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 1 บ้านก้อทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลก้อ อำเภอลี้  จังวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 2565