Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ต่อสัญญาจ้างงานคนพิการ ณ เทศบาลตำบลก้อ สถานีตำรวจภูธรก้อและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อ ในฐานะตัวแทนรับมอบอำนาจ นายจ้างที่มีอำนาจหน้าที่ต่อลูกจ้าง
Responsive image
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลก้อ นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ มอบหมายให้นายพิชญะ สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ ลงพื้นที่ต่อสัญญาจ้างงานคนพิการ ณ เทศบาลตำบลก้อ สถานีตำรวจภูธรก้อและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อ ในฐานะตัวแทนรับมอบอำนาจ นายจ้างที่มีอำนาจหน้าที่ต่อลูกจ้าง ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 การต่อสัญญาจ้างงานตกลงรับผู้พิการเข้าทำงานในหน่วยงาน ตามความเหมาะสมและมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างผู้พิการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ให้มีอำนาจ หน้าที่ดำเนินการแทน ผู้รับมอบอำนาจจ้างงานผู้พิการ ต่อไป
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2565