Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
เข้าร่วม พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567
Responsive image
วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ เข้าร่วม พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วม ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน
วันท้องถิ่นไทย มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบประกาศให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเพื่อเป็นการน้อมลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการมอบพระราชอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 2567